"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Karta rowerowa

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY  ROWEROWEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat.  

 

2. Karta  rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie przez dyrektora szkoły.  

 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń (załącznik nr 1  - dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty  rowerowej.  

 

4. Uczniowie do egzaminu teoretycznego są przygotowywani przez nauczyciela zajęć technicznych w formie zajęć lekcyjnych w ramach zajęć technicznych - wychowanie komunikacyjne, pozalekcyjnych w wymiarze ok.12 godzin, uczeń może przygotowywać się samodzielnie.  

 

5.  Szkoła dysponuje rowerami do części praktycznej egzaminu.

 

6. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela zajęć technicznych czasie i miejscu.  

 

7. Egzamin składa się z:  

 

a) części teoretycznej - 20 pytań testowych,  

 

b) części praktycznej - jazda  rowerem.  

 

8. Tematyka egzaminu teoretycznego: podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały drogowe, typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym), wyposażenie roweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, pierwsza pomoc.

 

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie przez ucznia  co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi.  

 

10. Sprawdzian praktyczny odbywa się w wyznaczonym miejscu.  

 

11. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:  

 

a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,  

 

b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: pozycja kierującego na pojeździe,  upewnienie się o możliwości jazdy,  płynne ruszanie z miejsca,  upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,  płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,  hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.  

 

12.  Uczeń we własnym zakresie ma obowiązek nauczyć się jazdy na rowerze.

 

 

 UWAGA!!! 1. Do odebrania karty  rowerowej niezbędne jest posiadanie zdjęcia formatu legitymacyjnego.  

 

2. Karta rowerowa  jest potrzebna do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego.

 

 

Załącznik nr 1. - Arkusz zaliczeń (plik w formacie MS Word).