Dlaczego ocenianie kształtujące (OK)? 

  • OK jest stylem nauczania nastawionym na wspieranie uczniów w procesie uczenia się.
  • OK to towarzyszenie uczniom w procesie poznawania własnego stylu uczenia się, wspieranie w zakresie określania mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i trudności.
  • OK to „dawanie prawa do błędu”. Wspieranie ucznia w zdobywaniu nowych umiejętności, a nie rozliczanie go z tego, czego jeszcze nie wie, nie umie.
  • OK to dawanie uczniowi wskazówek, w jakim kierunku powinien podążać, aby uzyskać satysfakcjonującą go ocenę sumującą.
  • OK to budowanie partnerskiej relacji nauczyciel - uczeń, która wpływa na większą efektywność procesu „nauczania - uczenia się”.
  • OK to nauka korzystania przez uczniów z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych oraz umiejętność dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.

 Czym jest ocenianie kształtujące?

 Ocenianie kształtujące różni się od podsumowującego tym, że informacje zgromadzone w procesie oceniania mają służyć przede wszystkim poprawie procesu uczenia się, a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia. Nauczyciele, stosując w codziennej praktyce elementy oceniania kształtującego, koncentrują się przede wszystkim na procesie świadomego „uczenia się uczniów”. W czasie lekcji stosują strategie, które pozwalają uczniom dostrzec, że efekty zależą od aktywności, zaangażowania i motywacji wszystkich uczestników procesu. Uczniowie zaczynają postrzegać lekcję jako spójny akt „nauczania - uczenia się”, w którym są oni współautorami sukcesu i decydują, co wymaga doskonalenia.  Mają możliwość aktywnego uczenia się na błędach, uczenia się od siebie nawzajem oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.  Jako partnerzy procesu są informowani o celach, oczekiwaniach oraz wspierani w ich realizacji, gdyż otrzymują informację zwrotną, która  koncentruje się na mocnych stronach oraz wskazuje dalsze kierunki rozwoju, tak aby udoskonalić lub poszerzyć posiadane już wiadomości i umiejętności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony